Khóa Lấy Gốc Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Nguyễn Minh Tú

Đề cương khóa học

Chuyên Đề: Mạo Từ

Chuyên Đề: Động Từ Khuyết Thiếu

Chuyên Đề: Danh Động Từ Và Động Từ Nguyên Thể

Chuyên Đề: So Sánh

Chuyên Đề: Giới Từ

Chuyên Đề: Câu Bị Động

Chuyên Đề: Giả Định Thức

Chuyên Đề: Sự Hoà Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Động Từ

Chuyên Đề: Câu Gián Tiếp

Chuyên Đề: Mệnh Đề Quan Hệ

Chuyên Đề: Mệnh Đề Trạng Ngữ Và Mệnh Đề Danh Từ

Chuyên Đề: Liên Từ

Chuyên Đề: Câu Hỏi Đuôi

Chuyên Đề: Danh Từ

Chuyên Đề: Đại Từ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!