10E1 - Anh cô Tú

Giáo viên: Cô Tú

Đề cương khóa học

UNIT 2 - YOUR BODY AND YOU

UNIT 3 - MUSIC

UNIT 4 - FOR A BETTER COMMUNITY

UNIT 5 - INVENTIONS

UNIT 6 - GENDER EQUALITY

UNIT 7 - CULTURAL IDENTITY

UNIT 7 - NEW - VIET NAM AND INTERNATIONAL ORGANIZATION

TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP

TÀI LIỆU KIỂM TRA BÀI CŨ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!