LỚP TOÁN OFF - KHỐI 10 [2K8]

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phan Tiến

Đề cương khóa học

Chuyên Đề 2. Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác

Chuyên Đề 3: Vecto

Chuyên Đề 4: Bất Phương Trình & Hệ Bất Phương Trình

Chuyên Đề 5: Hàm Số Bậc Hai Và Đồ Thị

Chuyên Đề 6. Số Đặc Trưng Của Mẫu Số Liệu

Chuyên Đề 7. Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng

Chuyên Đề 8. Tổ hợp - Xác Suất

Đề Giữa Kỳ I

Đề Giữa Kì II

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!