KHÓA 2K7 - LỚP 11 - MÔN TIẾNG ANH

Giáo viên: NGUYỄN MINH TÚ

Đề cương khóa học

UNIT 2 - THE GENERATION GAP

UNIT 3 - CITIES OF THE FUTURE

UNIT 4 - ASEAN AND VIET NAM

UNIT 5 - GLOBAL WARMING

UNIT 6 - PRESERVING OUR HERITAGE

UNIT 7 - EDUCATION OPTIONS FOR SCHOOL - LEAVERS

UNIT 8 - BEING INDEPENDENT

UNIT 9 - SOCIAL ISSUES

UNIT 10 - THE ECOSYSTEM

ÔN THI GIỮA KỲ 1

ÔN THI HỌC KỲ 1

ÔN THI GIỮA HỌC KỲ 2

BỘ ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - FORM MỚI

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KỲ 2

CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU

KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!