LỚP TOÁN OFF - KHỐI 11 [2K7]

Giáo viên: Thầy Tiến

Đề cương khóa học

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ 3: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

CHUYÊN ĐỀ 4. GIỚI HẠN - HÀM SỐ LIÊN TỤC

ĐỀ CUỐI KÌ I

CHUYÊN ĐỀ 5. MŨ VÀ LOGARIT

CHUYÊN ĐỀ 6. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Đề Giữa Kì II

CHUYÊN ĐỀ 7. BIẾN CỐ. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

CHUYÊN ĐỀ 8. ĐẠO HÀM

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!