LỚP TOÁN OFF - KHỐI 12 [ 2K6]

Giáo viên: Thầy Tiến & Cô Dung

Đề cương khóa học

0. LẤY GỐC HÌNH KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

CHUYÊN ĐỀ 2. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

CHUYÊN ĐỀ 3: NÓN - TRỤ - CẦU

CHUYÊN ĐỀ 4: MŨ VÀ LOGARIT

CHUYÊN ĐỀ 5: NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH Oxyz

ĐỀ GIỮA KÌ I

(Đang cập nhật) ĐỀ CUỐI KÌ 1

Đề Giữa Kì II

CHUYÊN ĐỀ 7. SỐ PHỨC

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!